ALGEMENE VOORWAARDEN DYNASTART TOOLS B.V.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Dynastart aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij door Dynastart van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.

1.2.    In het navolgende wordt verstaan onder

    Dynastart: de besloten vennootschap Dynastart Tools B.V., gevestigd te Barneveld respectievelijk alle hieraan gelieerde ondernemingen, die zowel producten levert als diensten verricht (reparaties, keuring e.d.).

    Afnemer: iedere rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon die met Dynastart een overeenkomst aangaat of wil aangaan of wie Dynastart een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

    Producten: het door Dynastart geleverde of te leveren product.

    Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Dynastart en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.3.    Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de directie van Dynastart dit heeft ondertekend.

1.4.    Wanneer de rechter één of meerdere bepaling om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaard, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd gelden en gelden de afwijkende voorwaarden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

1.5.    Algemene voorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze voorwaarden door Dynastart schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

2.1.    Alle aanbiedingen van Dynastart, daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend en binden Dynastart niet.

2.2.    Een door Dynastart gedane aanbieding, vervalt na een periode van twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, indien de aanbieding alsdan nog niet door afnemer is geaccepteerd.  

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1.    Overeenkomsten worden eerst bindend door schriftelijke aanvaarding in een ondertekende orderbevestiging door Dynastart of indien door Dynastart uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

3.2.    Als moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de bevestiging van de overeenkomst door Dynastart of het moment dat door Dynastart uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

3.3.    Eventuele latere wijzigingen in en aanvulling op de overeenkomst zijn slechts geldig indien Dynastart deze schriftelijk heeft bevestigd of indien door Dynastart hieraan uitvoering wordt gegeven.

3.4.    Mondelinge bestellingen door een afnemer gedaan zijn niet bindend dan na schriftelijke bevestiging door afnemer en schriftelijke aanvaarding daarvan door Dynastart.

3.5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Dynastart niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6.    De inhoud van folders, drukwerk, website etc. binden Dynastart niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.

3.7.    Dynastart behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

3.8.    Overeenkomsten en afspraken, hetzij overeengekomen met derden, hetzij overeengekomen met medewerkers van Dynastart binden Dynastart niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door de directie van Dynastart zijn bevestigd. Dynastart behoudt ter zake het recht tot ontbinding voor tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering

4.1.     Dynastart, dan wel de door haar ingeschakelde persoon of personen, zal (zullen) de overeenkomst met zorg uitvoeren, volgens de met afnemer overeengekomen procedures en daarbij de belangen van afnemer naar beste weten behartigen. Terzake is hooguit sprake van een inspanningsverplichting van Dynastart.

4.2.    Mededelingen omtrent te verwachten prestaties van door Dynastart te leveren producten zijn geheel vrijblijvend zonder enige verplichting en worden alleen gedaan bij wijze van niet-bindende informatie.

4.3.    Gebruik van de door Dynastart te leveren producten is altijd en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid.

4.4    Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de bijgeleverde specificaties en instructies van Dynastart voor de juiste toepassing.

Artikel 5. Prijzen

5.1.    De door Dynastart genoemde prijzen zijn gebaseerd op per datum van aanbieding geldende omstandigheden, zoals kostprijzen en/of inkoopprijzen en/of dealerprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, lonen, salarissen, overheidslasten, sociale lasten, materiaalprijzen en dergelijke.

5.2.    Indien, gedurende een tijdvak gelegen tussen de datum der aanbieding en de datum der aflevering, één of meer van de omstandigheden zoals in lid 1 genoemd, wijzigen, is Dynastart gerechtigd tot verhoging van de prijs, tenzij enig wettelijk voorschrift zich hiertegen verzet. De eerder geoffreerde prijzen komen in dat geval direct te vervallen.

5.3.    Alle door of vanwege Dynastart genoemde prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

5.4.    De kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door afnemer aangewezen, vallen buiten de verkoopprijs en komen geheel of gedeeltelijk, zulks ter bepaling door Dynastart, ten laste van afnemer.

5.5.    Onverminderd hetgeen in lid 2 is bepaald, zal Dynastart gerechtigd zijn om, indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die een hogere kostprijs voor Dynastart ten gevolge heeft en welke niet als normaal handelsrisico zijn aan te merken, dienovereenkomstige toeslagen op prijzen van lopende order en/of bestellingen te berekenen.

5.6.    Wijzigingen in de opdracht resulteren in meer- of minderwerk en dus een prijswijziging, wat door afnemer op voorhand wordt geaccepteerd, indien de wijziging in diens opdracht of met diens medeweten plaatsvindt of wanneer afnemer behoort te begrijpen dat de wijziging gevolgen heeft voor de prijs.

Artikel 6. Betaling en zekerheidsstelling

6.1    Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden op basis van dagelijkse facturering.

6.2    Tenzij anders overeengekomen dient afnemer de aan Dynastart verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op een door Dynastart aangegeven bankrekening op de door Dynastart redelijkerwijs aan te geven wijze. Bestellingen die online worden gedaan worden betaald op het moment van bestellen.

6.3    Indien afnemer niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaalt, is afnemer, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en aan Dynastart over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening een rente van 1,5% per maand verschuldigd.

6.4    Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten- waaronder incassokosten begrepen- komen vanaf het moment bedoeld in lid 3 van dit artikel eveneens voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen bij zakelijke afnemers 15 % van de verschuldigde hoofdsom en indien de werkelijke kosten hoger liggen dan de werkelijke kosten. De enkele inschakeling van een derde door Dynastart doet de verschuldigdheid ontstaan.

6.5    Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6    Dynastart behoudt zich het recht voor om voor de aflevering van de verkochte producten het stellen van zekerheid te eisen of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals vooruitbetaling van de overeengekomen koopprijs te verlangen.

6.7    Onverminderd hetgeen in lid 6 is bepaald, kan Dynastart bij het aangaan van, dan wel tijdens de looptijd van een overeenkomst van afnemer verlangen, dat deze ten genoegen van Dynastart voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit hoofde van de overeenkomst ten laste van afnemer zullen komen.

6.8    Het door afnemer, niet of onvoldoende verschaffen van de door Dynastart verlangde zekerheid, als bedoeld in lid 7, geeft Dynastart het recht om van de overeenkomst af te zien, danwel om deze al dan niet door een buitengerechtelijke verklaringen aan afnemer te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

6.9    Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij Dynastart te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf afnemer nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1    Alle door Dynastart geleverde producten blijven eigendom van Dynastart totdat afnemer alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten

7.2    Afnemer is gehouden als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde producten, totdat er volledige betaling heeft plaatsgevonden door afnemer en laatstgenoemde geen verdere verplichtingen meer heeft jegens Dynastart terzake van de geleverde producten. Pas nadat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn voldaan, heeft afnemer het recht de producten op welke wijze dan ook te bezwaren, te verkopen, verhuren, te leveren dan wel aan derden af te staan.

7.3    Afnemer verbindt zich jegens derden, die de geleverde producten wil bezwaren, op eerste verlangen van Dynastart te verklaren dat hij niet tot het bezwaren van de producten bevoegd is.

7.4    Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Dynastart danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Dynastart haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dynastart zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

7.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Dynastart zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7.6    Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Dynastart. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 8. Levering en risico

8.1    Levering van verkochte producten vindt plaats vanaf het magazijn of bedrijf van Dynastart en vanaf dat moment gaat het risico over op afnemer, ongeacht de feitelijke plaats van aflevering.

8.2    Afnemer is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval begrepen de opslagkosten, verschuldigd zijn aan Dynastart.

8.3    Indien terzake van door Dynastart verkochte producten keuring door afnemer is overeengekomen en afnemer binnen vijf dagen van deze uitnodiging geen gebruik gemaakt heeft, worden de verkochte producten na deze termijn geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd door afnemer.

8.4    Indien bij gelegenheid van een keuring als bedoeld in lid 3 door afnemer op- en/of aanmerkingen worden gegeven ten aanzien van, danwel bezwaren bestaan tegen de verkochte producten, heeft Dynastart alsdan veertien dagen de tijd deze op en/of aanmerkingen c.q. bezwaren op te (doen) heffen, alvorens de verkochte producten door afnemer definitief kunnen worden afgekeurd of geweigerd.

8.5    Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van afnemer door Dynastart opgeslagen en kunnen worden opgehaald of uitgeleverd nadat afnemer de hiermee gemoeide kosten heeft voldaan.

Artikel 9. Leveringstermijnen

9.1    Een door Dynastart opgegeven afleveringstermijn is indicatief en informatief en is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Dynastart geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Dynastart, op de door die toeleveranciers aan Dynastart verstrekte gegevens. Dynastart kan niet verplicht worden binnen de afleveringstermijn de aflevering uit voeren, maar zal door Dynastart zoveel mogelijk in acht worden genomen.

9.2    Indien Dynastart voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Dynastart .

9.3    Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is en met inachtneming van hetgeen is bepaald in het vorige lid en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

9.4    Dynastart B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.

Artikel 10. Transport

10.1    Het transport van de verkochte producten geschiedt steeds af magazijn of bedrijf Dynastart, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.

10.2    Alle kosten van het transport komen voor rekening van afnemer.

10.3    Alle risico’s van welke aard ook, terzake van het transport van verkochte producten, komen volledig voor rekening en risico van afnemer, zodat Dynastart derhalve op generlei wijze gehouden is om enige schade aan de verkochte producten tijdens het transport ontstaan aan afnemer te vergoeden.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1    Dynastart behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wet, waaronder auteursrechten, merkenrechten en handelsnaamrechten.  

11.2    Afnemer is ermee bekend dat de producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 vertrouwelijke informatie, unieke productsamenstellingen en bedrijfsgeheimen van Dynastart of diens toeleveranciers kunnen bevatten en afnemer verbindt zich alsdan deze gegevens geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

11.3     Het is afnemer niet toegestaan om op de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van het product te verwijderen, te wijzigen of de producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

11.4    Het is Dynastart toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar product.

Artikel 12. Reclames (klachten) en garantie

12.1    Dynastart verstrekt nimmer meer garantie dan de garantie die zij heeft verkregen van haar eigen toeleverancier. De door Dynastart aan afnemer verstrekte garantie betreft een fabrieksgarantie. Deze wordt (indien aan de orde) op ieder product vermeld. Indien er geen fabrieksgarantie bestaat en Dynastart geeft zelf een garantie op een product of op werkzaamheden dan bedraagt deze garantie maximaal zes maanden.

12.2.    De garantietermijn vangt aan op de factuurdatum.

12.3.    Indien Dynastart enige garantieverplichting nakomt, is zij vrij in de keuze de betreffende gebreken op te heffen door herstel dan wel door kosteloze vervanging van het product of haar door haar toeleverancier in staat te stellen de garantie te verlenen ofwel door het betaalde bedrag terug te betalen c.q. de schade af te kopen.

12.4    Afnemer dient reclames terzake van geleverde producten door Dynastart schriftelijk aan Dynastart mede te delen binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.

12.5    Reclames geven afnemer nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

12.6    Ieder vorderingsrecht (op basis van garantie of anderszins) vervalt indien:

-    afnemer danwel een derde, zelf wijzigingen aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten;

-    het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke voorschriften of de gebruiksaanwijzing; op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;

-    het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd;

-    het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Dynastart redelijkerwijs niet was te verwachten;

-    afnemer geen of onvoldoende medewerking verleent binnen redelijke termijn terzake een onderzoek naar de gegrondheid van klachten te doen;

-    de zaak niet door Dynastart is verkocht of op gebruikte zaken;

-    de klachten voor het eerst worden geuit nadat de garantietermijn is verlopen;

-    na verloop van zes maanden nadat het product is verkocht of geleverd danwel indien de garantietermijn een andere termijn bedraagt, deze termijn.

12.7     Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Artikel 13. Tekortkoming, ontbinding door Dynastart

13.1    Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan Dynastart niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

13.2    Als niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt mede beschouwd en contractueel daarmee gelijk gesteld: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, ingebreke blijven van een vervoerder en iedere andere omstandigheden die Dynastart redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft, alsmede iedere omstandigheid op grond van waarvan zij, indien zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijden van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten. In al deze gevallen komt Dynastart het recht toe om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten om alle andere met de wederpartij lopende overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden, hetzij op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.3    Naast de in het vorige lid genoemde mogelijkheden tot opschorten en (gedeeltelijk) ontbinden komt Dynastart dit recht ook toe in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op afnemer de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van afnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.  

13.4    Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig één of meer verplichtingen (waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht), nakomt, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of afnemer zijn contractuele verplichtingen jegens Dynastart nakomt, heeft Dynastart het recht naar haar keuze om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Tevens is Dynastart daarbij bevoegd alle andere met afnemer lopende overeenkomsten voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden hetzij op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 14.  Herroepingsrecht door consument afnemer

14.1    De afnemer, die tevens een consument is, kan een op afstand (online) gesloten overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.   

14.2    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in:

-    op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen; of

-    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; of  

-    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

-     bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

14.3    Voorgenomen retourzendingen dienen vooraf schriftelijk bij Dynastart te worden aangemeld. Na schriftelijke toestemming door Dynastart dient de retourzending in deugdelijke verpakking op een door Dynastart nader te bepalen adres en binnen de wettelijke termijn te worden afgeleverd, een en ander op kosten van afnemer.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1     Dynastart is niet aansprakelijk voor door afnemer of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, tenzij sprake is opzet of grove schuld.

15.2    Indien Dynastart uit hoofde van het vorige lid aansprakelijk toch zou kunnen worden gehouden dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de eventuele (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Dynastart voor uitkering in aanmerking komt.

15.3    Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Dynastart hoe dan ook beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van de betreffende order met bovendien een maximum van € 10.000,- per product ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

15.4    Dynastart is – in aansluiting op de vorige leden – nadrukkelijk niet aansprakelijk voor werkzaamheden en/of bewerkingen op of aan eigendommen van afnemer. Afnemer is verplicht om zelf een adequate verzekering met voldoende dekking af te sluiten voor zaken die zijn eigendom zijn of worden.

15.5    Dynastart is – in aansluiting op de vorige leden – evenmin en nadrukkelijk niet aansprakelijk voor eventueel onjuist uitgevoerde reparaties en/of keuringen, tenzij Dynastart haar inspanningsverplichting terzake zou hebben geschonden.

15.5    Afnemer vrijwaart Dynastart voor alle schades en rechtsvorderingen van derden. 

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1    Het is Dynastart toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Dynastart worden overgedragen zal Dynastart afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen. Dynastart is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

16.2    Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynastart.

Artikel 17. Vervaltermijn

17.1.    Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van afnemer jegens Dynastart, uit welke hoofde dan ook, vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat afnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens Dynastart kan aanwenden en binnen deze termijn geen rechtsvordering is ingesteld.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1    Op de onderhavige voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en andere verbintenissen hoe ook genaamde, van Dynastart is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.

18.2    Alle geschillen als gevolg van de door Dynastart gedane aanbiedingen of met Dynastart aangegane overeenkomsten zullen bij uitsluiting berecht worden door de bevoegde rechter die bevoegd is ter vestigingsplaats van Dynastart, tenzij dwingend recht anders bepaalt en los van het recht van Dynastart om de zaak aanhangig te maken bij de rechter die op grond van de wet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.